ایلام کهن » سواد
ایلام(پانا)- معاون سواد آموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: براساس آخرین آمار سرشماری ۲۱ هزار و ۲۲۳ بی‌سواد یا کم‌سواد در استان ایلام نیازمند سواد آموزی هستند. سمیه حیدری، معاون سواد آموزی ادارهکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: براساس آخرین آمار سرشماری ۲۱ هزار و ۲۲۳ بیسواد یا کمسواد در استان ایلام ...
تاریخ مخابره: دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸  |  زمان: ۲۰:۴۴ ب.ظ  | شماره خبر: 30936   
ایلام(پانا)- معاون سواد آموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: براساس آخرین آمار سرشماری ۲۱ هزار و ۲۲۳ بی‌سواد یا کم‌سواد در استان ایلام نیازمند سواد آموزی هستند. سمیه حیدری، معاون سواد آموزی ادارهکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: براساس آخرین آمار سرشماری ۲۱ هزار و ۲۲۳ بیسواد یا کمسواد در استان ایلام ...
تاریخ مخابره: دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸  |  زمان: ۲۰:۴۴ ب.ظ  | شماره خبر: 30934